زعفران ایران در همه دنیا شناخته شده است. اما امروزه با افزایش محبوبت این کالای با ارزش و با حضور و فعالیت کشور هایی مانند پاکستان و افغانستان و چین باید برای رقابتی سخت در بازار جهانی تلاش کرد. اما …