حجم عمده زعفران تولیدی در جهان مختص به چند کشور خاص است و به نوعی انحصار در آن ایجاد شده است. یکی از این کشور ها ایران است که بزرگترین تولید کننده زعفران در جهان نام دارد. یکی از اصلی …