از خراسان جنوبی در ایران گرفته، تا پامپور در کشمیر هند، و کاستیا لامانچا در اسپانیا، انواع زعفران در سرتاسر دنیا کشت و صادر می شوند. اما فروش عمده زعفران کار هر کسی نیست! پس اگر در این زمینه سرمایه …