تصمیم گیرندگان مشغول رایزنی برای تشکیل سازمان کشورهای صادر کننده زعفران هستند. کشاورزان و صادرکنندگان زعفران ایرانی امیدوارند با تشکیل این سازمان ، برخی از مشکلات موجود در بازار جهانی زعفران برطرف شوند و آن ها بتوانند در حوزه معیار …