یکی از مراحل صادرات زعفران، تهیه اسناد صادرات زعفران و  انتخاب شیوه حمل و رعایت اینکوترمز‌ های تجاری است. یک صادر کننده زعفران برای فروش زعفران خود در سطح بین المللی علاوه بر اینکه باید محصول خود را به درستی …