آیا تا به حال به جنس بسته بندی زعفران خریداری شده توجه کرده اید؟ برای انتخاب ظرف بسته بندی زعفران، فقط زیبایی مهم نیست، بلکه باید به جنس ظرف هم دقت کرد. جنس ظروف زعفران متفاوت هستند؛ از مواد پلی …