چه تفاوتی بین تولیدکننده ای که طرح ظرف زعفران را ثبت کرده با تولیدکننده ای که طراحی بسته بندی زعفران خود را ثبت نکرده است وجود دارد؟ استفاده از طرح ظرف خشکبار ثبت شده چه مزیتی برای تاجر زعفران دارد؟ …