برای استفاده از زعفران در پخت و پز، گاهی نیاز است رشته های زعفران ساییده شده و حالتی پودری به خود بگیرند تا در غذا شکل و رنگی بهتر داشته باشند. برای این کار زعفران ساب و هاون وجود دارد …