زعفران گیاهی با خواص باورنکردنی، از دل طبیعت و محیط زیست ماست؛ گیاهی که رنگ و عطر و شادی را به خانهٔ میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا می برد؛ به همین خاطر است که تولیدکنندهٔ ظروف بسته بندی هم …